Dostrzec człowieka

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=astYaZ_Vw68

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wymienia różne sposoby okazywania pomocy innym;
  • umieć interpretować zdanie „Bądź miłosierny, jak Ojciec wasz jest miłosierny”;
  • uzasadnia dlaczego warto być wrażlwym na potzreby innych;

Film: Dobro, które okażesz, powróci do ciebie 4:46 MIN

Film przedstawia kilka spotkań obcych sobie ludzi na ulicy. Każdy z nich czyni drobny uczynek miłości względem napotkanej osoby. Ciekawa w tym filmiku jest reakcja tych osób na doświadczenie życzliwości i to, jak jedna osoba może drugą poprzez zwykły gest pobudzić do dalszego czynienia dobra dla drugiego. Każdy mały gest miłości rodzi za sobą kolejny i kolejny. Drobne rzeczy, które nie wiele kosztują a pociągają za sobą innych.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mk 12, 28b-34

«Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Czy dobre uczynki są dziś potrzebne i dlaczego?

  2. Kto może dobrze czynić?

  3. Czy my możemy dobrze czynić i jak?

  4. Czy dobre czyny czyni człowiek szczęśliwy czy nieszczęśliwsi i dlaczego tak jest?

  5. Jak możemy dzielić się szczęściem?

Podkreślamy, że każdy człowiek jest dla Boga bezcenny i jest dla nas darem, ale i zadaniem.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o dar Bożego i wrażliwego wzroku na bliźniego.

Uzmysławiamy uczniom, że każda pomoc i serce dla drugiego pomaga nam się rozwijać, Przybliża nas do Boga, do ludzi i do siebie samego. Każde dobro uczynione człowiekowi może przemienić serce i świat dookoła.