Zło skutkiem źle wykorzystanej wolności

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=orARbyrb5qo

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wspazywać przyczynę grzechu/zła w życiu;
  • wiedzieć do czego próbuje trafić, jaki ma cel;
  • wiedzieć jakie są skutki „nie trafienia do celu”;
  • w jaki sposób zło zostało zwyciężone;

Film: Jednym słowem: Grzech 5:13 MIN

Film przedstawia krótkie rozważania Ojca Szustaka na temat grzechu. Taki „strzelecki” odcinek. Grzech z greckiego – CHAMARTIA, oznacza „nie trafić do celu”, inaczej zbłądzić, zgubić się. Na przykład w starożytnym Izraelu pewni żołnierze byli tak wyćwiczeni w strzelaniu z procy, że „nie chybiali”. Wyrażenie to, przetłumaczone dosłownie, mogłoby brzmieć „nie grzeszyli”. A zatem gdy ktoś grzeszy, chybia celu, jaki wyznaczają doskonałe normy Boże. Proste przedstawienie tematu i pochylenie się nad nim w nieco inny sposób, pozwala na nowo przyjrzeć się problemowi grzechu z innej perspektywy.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Rz 7,14-15; Rz 5,12-21

Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym dla Ciebie jest grzech?

3) Czy grzech szkodzi człowiekowi i dlaczego?

4) Czego tak naprawdę szukasz, czego naprawdę pragniesz?

5) Do czego nie trafiłeś, skoro masz grzech?

6) Czy grzech, „egoistyczne” pragnienia mogą zaspokoić naprawdę, w pełni człowieka?

Podkreślamy, że grzech to tak naprawdę „nie trafienie do celu”. Grzech nie jest czymś co chcemy, naszym pewnym wyborem, tylko my chcemy czegoś innego a chybiamy.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę „trafiania do celu”.

Uzmysławiamy uczniom, że warto odkryć czego szukam, czego bardzo tak naprawdę pragnę i co jest w naszym życiu prawdziwym celem, a w czym przeszkadza mi grzech.