Boża społeczność – Kościół

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02ow

Cel lekcji, uczeń powinien:

– rozumie, że Kościół jest znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi;

– uświadamia sobie, że wszyscy wierni są odpowiedzialni za obraz Kościoła;

– podejmuje refleksję nad swoim miejscem w Kościele i sposobem realizacji swojego powołania;

– ma świadomość odpowiedzialności za zbawienie swoje i bliźnich;

– omawia zadania, jakie realizuje, uczestnicząc w poszczególnych misjach Kościoła;

– wyjaśnia pojęcie „Kościół wspólnotą wierzących”.

Film: W grupie siła 1:22 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02ow

Ten krótki filmik pokazuje, jak wielką siłą jest wzajemnie się wspierająca grupa osób, która idzie w jednym kierunku i dba o siebie nawzajem.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: 1P 2,1-6.

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym dla Ciebie jest Kościół?

3) Kiedy możemy być w Kościele razem?

4) Co znaczy „Kościół – wspólnota wierzących”?

5) Czy czujesz się członkiem Kościoła? Jeśli tak, dlaczego, jeśli nie, jak to można zmienić?

6) Dlaczego Kościół składa się z wiernych? Po co nam inni w Kościele?

7) Kto może należeć do Kościoła?

8) Dlaczego w grupie jest lepiej?

9) Kto stanowi poszczególne części Kościoła, zaczynając od głowy?

Podkreślamy, jak ważna jest wspólnota Kościoła, która budowana jest na fundamencie, czyli na Chrystusie.

Zapraszamy uczniów do modlitwy za Kościół, której sami są częścią i sami Go tworzą.

Uzmysławiamy uczniom, że Biblia przedstawia nam Kościół jako tajemnicę niegdyś ukrytą w Bogu, a obecnie już ujawnioną i po części zrealizowaną (por. Ef 1,9). Zrealizowaną po części, gdyż grzech nie został jeszcze całkowicie usunięty z życia i dopóki on istnieje, ten świat nieustannie będzie zbierał tego żniwo. Kościół jest także ogniskiem miłości, w którym znajdują światło, przebaczenie i łaskę „ku chwale majestatu Bożego” (por. Ef 1,14).

pomocna prezentacja: https://prezi.com/dsktc8zvkjvg/boza-spoecznosc-koscio/