Wielkość i godność człowieka

)

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=uqsAfDTRZ8k

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • uzasadnić co jest miarą człowieka;
  • uzasadnić na czym polega wyjątkowość człowieka;
  • wyjaśnia dlaczego godność człowieka wynika z niepojętej miłości Boga obiawionej w Chrytsuie;

Film: Skromność – piękno kobiety 4:14 MIN

Filmik przedstawia Leah Darrow, która była jedną z finalistek amerykańskiej edycji Top Model. Świat modelingu stał u jej stóp, a jednak dostrzegła w nim wiele grzechu i ludzkiego zagubienia. Powróciła do Boga i głosi Ewangelię, dzieląc się swoim świadectwem wiary zwłaszcza z młodymi ludźmi. Możemy tu posłuchać jej słów na temat skromności, która odsłania prawdziwe piękno kobiety.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: KKK 1700, 1701, 1702

«Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże; wypełnia się ona w powołaniu jej do Boskiego szczęścia. Jest właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia. Osoba ludzka przez swoje świadome czyny dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne. Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu. Z pomocą łaski wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli go popełnili, jak syn marnotrawny powierzają się miłosierdziu naszego Ojca niebieskiego . W ten sposób osiągają doskonałość miłości.

Chrystus… już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”. W Chrystusie, „obrazie Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo” Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży, zniekształcony w człowieku przez grzech pierwszy, został odnowiony w swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony łaską Bożą.

Obraz Boży jest obecny w każdym człowieku. Jaśnieje we wspólnocie osób na podobieństwo jedności Osób Boskich między sobą.

Osoba ludzka, obdarzona „duchową i nieśmiertelną” duszą, jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”. Od chwili poczęcia jest ona przeznaczona do szczęścia wiecznego.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co nadaje mi wartość, kto nadaje mi godność, kiedy godność tracimy/gubimy?

3) Co oznacza dla Ciebie Twoja godność?

4) W czym objawia się dbanie o swoją godność?

5) Czy mogę dbać o swoją godność?

6) Czy wiara pomaga mi w dbaniu o swoją godność?

7) Czy moje ciało jest piękne, wartościowe i czy warto o nie dbać?

8) Po co człowiekowi samokontrola?

9) Co jest miarą godności człowieka?

Podkreślamy, że Bóg chce zbawić całego człowieka, a nie tylko niektóre jego „części”.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o pełne odkrycie godności człowieka w Bogu.

Uzmysławiamy uczniom, że godność człowieka przekracza nasze wyobrażenia, ponieważ dał ją nam sam Bóg. Osobiście sam obdarzył nią każdą duszę, bez wyjątku i dla tego trzeba szanować każde życie.